New

 

ปัญหาจากนก

   นกพิราบ เป็นสัตว์เลือดอุ่น  อาศัยอยู่เป็นคู่ทำรัง แล้วออกไข่ขยายพันธุ์ นกพิราบชอบทำรังบนพื้นแข็ง 

และอบอุ่น เราจึงพบนกทำรังตามซอก เช่น ชายคาบ้าน ระเบียง หน้าต่าง หรือโรงงานต่างๆ  ปัจจุบันการ

แพร่พันธุ์ของนกพิราบเป็นไปได้รวดเร็ว

ปัญหาที่เกิดจากนกพิราบ

1. เชื้อโรคที่เกิดจากนกพิราบ ซึ่งมีมากมายหลายโรค ระดับความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในฤดูหนาวนก

พิราบสามารถแพร่เชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วมาก

2. ความสกปรกที่เกิดจากมูล รังนกพิราบ ทำให้เกิดคราบฝังตามผนังอย่างแน่นหนา 

3. สร้างความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร คอนโด โรงแรม ฯลฯ ล้วน

แต่เป็นที่อยู่อาศัยให้แก่นกพิราบทั้งสิ้น 


Visitors: 12,970